77. อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง

ข้อมูลตัวชี้วัด “อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง

จากสถิติจำนวนและอัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังที่อาจมีสาเหตุหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 11 โรค ได้แก่ ปอดอักเสบ ไข้เลือดออก มือเท้าปาก ไข้หวัดใหญ่ บิด หัด ฉี่หนู ไข้สมองอักเสบ อหิวาตกโรค ไข้กาฬหลังแอ่น และพิษสุนัขบ้า พบว่า ใน พ.ศ. 2562 มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง 863,704 คน คิดเป็นอัตราการเจ็บป่วย 1,290.5 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ที่มีจำนวนผู้ป่วยเฝ้าระวัง 636,174 คน คิดเป็นอัตราการเจ็บป่วย 963.0 ต่อประชากรแสนคน ทั้งนี้ โรคที่มีผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ มีจำนวนผู้ป่วย 396,363 คน รองลงมาคือ ปอดอักเสบ 256,555 คน และไข้เลือดออก 131,157 คน เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังมีแนวโน้มสูงขึ้น (กรมควบคุมโรค อ้างถึงในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563)

จำนวนและอัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง 11 โรค พ.ศ. 2553-2562

หมายเหตุ: ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง หมายถึง โรคติดต่อหรือกลุ่มอาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างรุนแรงกว้างขวาง แพร่ระบาดในกลุ่มคน หรือชุมชนได้อย่างรวดเร็ว

ที่มา: กรมควบคุมโรค อ้างถึงในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล